Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Atlama

HE Language Academy

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

MODÜLER SİSTEM:

Hazırlık sınıfında modüler sistem uygulanmaktadır. Hazırlık okulu programı 7 haftalık 5 modülden oluşmaktadır. Bütün öğrencilerin 5 modülü tamamlamaları gerekmektedir. 5. modül sınava hazırlık modülüdür.

Başarılı olma koşullan aşağıda ifade edilen biçimdedir:

 1. Modül geçme notu 60’tır.
 2. Yıl sonu geçme notu 70’tir.
 3. Akademik yıl sonunda hiç kalmadan programı tamamlayan öğrenciler ortalamaları 80 veya üzerinde ise başarılı sayılırlar ve bu öğrencilerin final sınavına girmeleri beklenmez.
 4. Modül içi notları hesaplanırken her dil beceri dersi için öğretmenlerin verdiği notun %25’i, ortak sınavların %25’i ve Modül Sonu Sınavının % 50’si alınır.
 5. Modül ortalamaları hesaplanırken öğrencilerin aldıkları tüm modül notları okudukları modül sayısına bölünür.
 6. 80 ve üzeri modül ortalaması tutturamayan öğrenciler final sınavına girerler. Bu öğrencilerin yıl sonu geçme notu modül ortalamalarının %50 si ve final sınavı notunun %50’si alınarak hesaplanır.
 7. Finalde 100 üzerinden 50 baraj notunun altında not alan öğrenciler, modül ortalamaları göz önüne alınmaksızın başarısız kabul edilir.
 8. Yıl sonu ağırlıklı not ortalamasıyla geçemeyen öğrenciler Eylül Yeterlilik (Proficiency) sınavına girer. Bu sınavda başarılı olmak için, yıl içi notları göz önüne alınmaksızın 70 almak gereklidir.

Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı’na girmektedirler. Bu sınav öğrencilerin kayıt olduğu ilgili lisans programını başarabilmek için yeterli dil düzeyine sahip olup olmadığını ölçmek ve Hazırlık okuyacaksa dil düzeyini belirlemek için yapılmaktadır.

Bu sınavda lisans programına devam edebilmek için en az 70/100 almak gereklidir.

Ayrıca TOEFL sınavından eski sisteme göre 550 puan, yeni sisteme göre 213 puan, IELTS sınavından ise 6 alan öğrenci hazırlık programından muaf tutulmaktadır.

Hazırlık Okulu Modül Geçme Notu en az “60/100 “, Yıl Sonu Geçme Notu en az “70 / 100” olarak belirlenmiştir.

Seviye Tespit Sınavı’nın ardından, sizi hazırlık sınıfından doğrudan muaf edebilecek Yeterlik Sınavı ise, İngilizce’nin temel becerileri olan yazma, okuma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. Becerilerin ağırlık dağılımı, yazma %30, okuma %30, dinleme %25 ve konuşma %15 şeklindedir. İki ayrı oturumdan oluşan sınavın ilk oturumunda yazma, okuma ve dinleme sınavları yazılı olarak yapılır. İkinci oturumda ise yalnızca konuşma sınavı vardır. İlk olarak dinleme bölümüyle başlayan Yeterlik Sınavı, size dinletilen metinle alakalı soruları yazılı şekilde 15 dakika içinde cevaplamanızın ardından ikinci bölüme geçer. Okuma kısmında kapsamlı bir metin ile alakalı soruları yine yazılı bir şekilde cevaplamanız beklenirken, birinci oturumun son kısmında sizden bir kompozisyon yazmanız beklenir. İkinci oturumda konuşma bölümünde ise, kayda alınan bir şekilde sizden takılmadan, soruların istediği çizginin dışına çıkmadan, tutarlı bir şekilde cevaplamanız beklenir.

KHAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İngilizce Yeterlilik Sınavı Bilgisi

Dinleme Bölümü (%30)

Birinci Dinleme Bölümü –(While Listening – %13)

Dinleme Parçası – Birinci Dinleme Bölümü, güncel bir ders ödevi için eğitmen ve öğrenci arasında geçen bir konuşmadan oluşmaktadır. Konuşma konusu öğrencilerin lisans eğitimi birinci yılında görecekleri ana ders konularına – tarih veya bilim – benzer olup, sınav soruları bu alanlarda uzmanlık gerektirmemektedir. Konuşma süresi 14-16 dakika olup bir defa dinlenecektir.

Sorular – Sınavda 10-12 soru olup kısa cevap vermeyi veya bir cümlede boşluk doldurmayı gerektirecektir. Sorular konu ile ilgili olacağı gibi eğitmenin/öğrencinin konu hakkındaki görüşü/tavrı/tepkisi ile ilgili de olabilir. Konuşma öncesinde soruları okumak için 3 dakika süre bulunmaktadır. Soruların sırası konuşma içeriği ile aynı sırayı takip etmektedir. Birinci dinleme bölümü bitiminde cevapların kontrol edilmesi için 3 dakika süre bulunmaktadır.

Amaç – Sınavın bu bölümü, öğrencinin akademik içerikli bir konuşmadan ana fikir ve önemli ayrıntıları tespit edip çıkarabilme ve bir konuşmayı takip edebilme becerisini ölçer. Bu beceri öğrencilerin lisans eğitimi birinci yılında akademik konularda eğitmenleri ile konuşabilmeleri ve konuşma boyunca ana fikir ve ayrıntıları takip edebilir olmaları gerekeceğinden önemli bir beceridir.

İkinci Dinleme Bölümü – Ders anlatımı ve Not alma (%17)

Dinleme Parçası – “İkinci dinleme bölümü” bir ders anlatımı olup, dersin konusu öğrencilerin lisans eğitimi birinci yıl ana ders konularına – tarih veya bilim – benzer olacaktır. Sorular alan uzmanlığı gerektirmemektedir. Ders süresi 15-18 dakika olup bir defa dinlenecektir.

Sorular – Sınavda 8-12 soru olup, bu sorulara kısa cevap vermek veya bir cümlede verilen boşlukları doldurmak gerekecektir. Sorular konu ile ilgili olacağı gibi eğitmenin konu hakkındaki görüşleri ile ilgili de olabilir. Konuşma öncesinde not alma başlıklarını okumak için 1 dakika süre bulunmaktadır. Ders anlatımı sonunda soruların cevaplanması için 15 dakika süre verilmektedir. Soruların sırası ders anlatım içeriği ile aynı sırayı takip etmektedir.

Amaç – Sınavın bu bölümü adayın akademik içerikli bir dersin ana fikir ve önemli ayrıntılarını tespit edip çıkarabilme becerisini ölçer. Bu beceri öğrencilerin lisans eğitimi birinci yıl ve sonrasında, İngilizce ders anlatımı esnasında ana fikirleri ve önemli ayrıntıları takip edebilir ve not alabilir olmaları gerekeceğinden, önemli bir beceridir.

Okuma Bölümü (40 %)

 1. Bölüm – Hızlı Okuma-Tarama (15%)

İçerik

 • Bilim/Sosyal bilim konusu
 • Organizasyonu net ve kendi içinde tutarlı olan 5-6 sayfalık okuma parçası (bir lisans kitabından olabilir)

Cevap Formatı

 • Verilen başlıkları paragraflarla eşlettirme
 • 7-9 başlık
 • Başlıklar okuma metni sıralamasında olmayacaktır.

Sınav Yapısı

 • Bir okuma parçasında ana fikirleri hızlıca tespit etmek
 • Bir okuma parçasında belirli bir amaç için okumaya değer bölümleri tespit edebilmek
 • Bu bölüm için özgün metinler kullanılır. Metinler lisans kitapları yanı sıra bilindik bilim veya sosyal bilim dergilerinden / yayınlarından alınır.
 • Bu bölüm, öğrencilerin uzun bir metinde neyin okumaya değer olduğunu belirleyebilme veya metnin (veya metnin bir kısmının) belirli bir amaç için okumaya değer olup olmadığını hızlı, seçici ve etkili bir şekilde tespit edebilme becerisini ölçer.
 • Bu bölümde, bir metinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesinden çok, uzun bir metinde bilgi bulmak ön planda olduğundan süre kısıtlıdır.
 • Bu bölümde öğrencilerin metinin temel bilgilerini hızlıca belirleyebilmeleri için metni yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru hızlı taramaları beklenmektedir.
 • Bu bölüm üniversite birinci sınıf derslerinin okuma yükünü yansıtmayı amaçlar. Öğrencilerin lisans eğitimlerinin birinci yılında çalışmaları ile ilgili bilgi ve fikir tespiti yapmak için geniş kapsamlı okuma yapmaları gerekecektir.
 1. Bölüm – Ayrıntılı Okuma (%25)

Metin – Bu bölümde, 2-3 sayfadan oluşan ve benzer konuda olan iki metin bulunmaktadır (A Metni ve B Metni). Her iki metin belirlenen konuyu başka bir açıdan ele almaktadır.

Sorular – Her metin için 4-6 ayrıntılı okuma sorusu olacaktır (Metin 1 ve 2 soruları). Soru sıralaması metinlerdeki bilgi sıralaması ile aynı olacaktır. Cevap formatı kısa cevap, boşluk doldurma veya çoktan seçmeli soru şeklinde olabilir. Üçüncü aşamada öğrencilerin kısa bir metinde verilen boşlukları Metin A ve Metin B’de bulunan önemli bilgilere göre tamamlamaları istenecektir. Bu bölümde adayların iki metinde verilen bilgilerin benzerlik ve farklılıklarına dikkat etmeleri gerekir.

Amaç – Ayrıntılı okuma bölümünde metinlerin konuları öğrencilerin lisans eğitimi birinci yılındaki ana konulara benzer olacaktır. Soruları cevaplandırmak için ilgili alanlarda yetkin olmak gerekmemektedir. Bazı konu alanları aşağıdaki gibi olabilir:

– Tarihteki önemli olaylar (sosyal, siyasal ve ekonomik değişimlerin sebep ve sonuçları – aile yapısı, Rönesans dönemi, savaşlar, devrimler ve benzeri; karşılaştırmalı tarih – iki farklı ülkede sanayileşme)

– Bilim ve teknoloji (biyoloji, psikoloji ve çevresel sorunlar)

– Psikoloji (kişilik, teoriler, tarih)

Yazma Bölümü (30%)

Soru – aşağıdaki konulardan biri hakkında 350 kelimede cevaplanabilecek bir soru:

 • Bir şeyin sebepleri ve/veya sonuçları
 • Bir şeyin sonuçları
 • İki şey arasındaki benzerlikler ve/veya farklılıklar
 • Bir problemin çözümü

Soruyu cevaplandırmak için öğrencilerin konu hakkında uzmanlık bilgisi olması gerekmez. Öğrenciler aşağıdaki verilere göre değerlendirilecektir:

 • Fikirlerini açıkça ifade edebilme
 • Fikirlerini ayrıntılı bir şekilde geliştirme
 • Dil kullanımı

Amaç – Lisans eğitiminin ilk yılında öğrencilerin farklı tarzlarda İngilizce akademik metinler yazmaları gerekecektir. Bu bölümdeki soru öğrencilerin İngilizce akademik yazı yazma becerilerini (özellikle dil ve fikir organizasyonu açısından) değerlendirmek için tasarlanmıştır.

BİZ NE SUNUYORUZ?

Öğrencinin dinlediği veya okuduğu metinlerde önemli bilgileri ayırt edebilme yeteneklerini geliştirebileceği yöntemleri ona sunuyor ve bu yöntemleri gerekli pratikler yoluyla uygulamasına yardımcı oluyoruz. Alışılmış düzeyin ötesinde teknik veya dilbilimsel içerikte olan yazı veya konuşmaları anlayabilmesi ve gerek yazıyla, gerek konuşmayla yorumlayabilmesi için ihtiyacı olacak akademik ve dilbilimsel bilgileri ders sırasında yapılacak uygulamalarla öğrenip bu yönde ihtiyacı olan beceriyi geliştirmesini sağlıyoruz.


Hazırlık sınıfı, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini sağlayabilmeleri için 1 yıl boyunca alacakları dil eğitimini içermektedir. Birçok öğrenci hazırlık yılını kayıp olarak görmektedir ve bunun için hazırlık atlama sınavına hazırlanmaktadır. Hazırlık muafiyet sınavları her üniversiteye göre farklılıklar göstermekle beraber, temel olarak benzer yapıda bir yeterlilik aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı atlama sınavları temel dil yeterliliğini ölçümleyen okuma, yazma, dinleme, kelime bilgisi, gramer bölümlerinden oluşmaktadır. Soruların ve bölümlerin puan dağılımı üniversiteden üniversiteye göre farklılık gösterebilmektedir.

Hazırlık muafiyet sınavından başarılı olarak geçen öğrenciler direkt olarak okuyacakları bölüme başlayabilirler. Sınava girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenciler ise ilk yılını sadece İngilizce eğitimi ile geçirerek, asıl bölüm derslerine 1 yıl sonra başlamaktadır. Bu da hem iş hayatında hem de üniversite hayatında bir yıllık bir gecikme olarak yansımaktadır.

Sınav her üniversite için değişiklikler gösterse de, ortak olan bölümler aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Gramer: Öğrencilerin dil bilgisi konularından sorumlu olduğu bölümdür.

Kelime Bilgisi: Okuma, yazma, konuşma ve yorumlama gibi dil becerileri için gereken kelime haznesinin ölçümlendiği bölümdür.

Okuma: Sınavda verilen metinlerin anlaşılması, yorumlama tekniklerinin geliştirilmesini ölçümleyen kısımdır.

Yazma: Sınavda öğrencilerden beklenen kompozisyon becerisi ve yazma tekniklerinin yeterliliğidir.

Dinleme: Öğrencilerin İngilizce dinleme ve dinlediğini anlayabilme becerilerini ölçümleyen bölümdür. Dinletilen metin ile ilgili sorular cevaplanmaktadır.


- Sık Sorulan Sorular

Sana bağlı. Eğitim programlarımız kişinin ihtiyaç ve yoğunluğuna göre hazırlandığı için süreyi senin kişisel planın belirliyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsin.
Bize rahatça ulaşabilmen için araya bir müdüriyet ve resmiyet koymuyoruz. Arkadaşlar birbirine her zaman ulaşabilmeli.
Hayır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğin en iyi kaynakları ücretsiz olarak seninle paylaşıyor olacağız.
Hayır. Bugüne kadar gördüğümüz sertifikaların için gerçekten bomboştu. B2 sertifikası ile bize gelip, aslında A2 olan çok sayıda öğrencimiz var. Amacı ticari olan tüm sertifikalara karşıyız. Ancak sizi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veren sınavlar için hazırlıyoruz.

- Stratejimiz